dr Wojciech Hofmański

Wojciech Hofmański

pokój 308

mail: wh@amu.edu.pl

Adiunkt, absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polonista i językoznawca. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz Stowarzyszenia „Bristol”. Od 2013 roku pracował w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich UK, a od 2017 związany jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Prowadzi badania w zakresie psycholingwistyki, lingwistyki kontaktowej i glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił fenomen komunikatywności międzyjęzykowej oraz problematykę interakcji pokrewnych lingwokultur. Jest także publicystą czeskiego kwartalnika „Demokratický střed”. W nielicznych wolnych chwilach podróżuje pociągami po Europie Środkowej.

Wybrane publikacje (w Polsce i za granicą)

Książki:

 • Hofmański W.: Z kim i dokąd? Nazwy własne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. 159 ss. ISBN 978-83-232-3966-6 (DRUK); 978-83-232-3967-3 (PDF); wolny dostęp: https://press.amu.edu.pl/pub/media/productattach/h/o/hofmanski_z_kim_i_dokad_2022_amup.pdf
 • Hofmański W.: Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian. Praha, Karolinum, 2014. 210 ss. ISBN 978-80-246-2610-9.

 • Graf M., Hofmański W., Graf P. (red.): Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2018. 316 ss. ISBN 978-83-952947-0-9.

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 • Hofmański W., Imiona prażan wobec procesów internacjonalizacji i interakcji lingwokultur, w: M. Graf, W. Hofmański, P. Graf (red.): Z nazwą w świat. Filologiczna podróż z Profesor Ireną Sarnowską-Giefing. Poznań, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2018, s. 221-229. ISBN 978-83-952947-0-9.

 • Hofmański W., Pospiszil K.: Pragmakulturowe granice gościnności, w: A. Dziadek, M. Glosowitz, K. Szopa (red.): Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 2018, s. 299-312. ISBN 978-83-66076-16-7.

 • Hofmański W.: Komunikatywność międzyjęzykowa a proces glottodydaktyczny. JPJO w rodzimej przestrzeni etnokulturowej, w: J. Tambor (red.), Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, T.6. A. Achtelik, K. Graboń (red.), W kręgu (glotto) dydaktyki. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 177-189. ISBN 978-83-226-3586-5 (wersja drukowana). ISSN 978-83-226-3587-2 (wersja elektroniczna)

 • Hofmański W.: O potrzebie badań nad słowiańską komunikatywnością. w: M. Benešová, R. Rusin Dybalska, L. Zakopalová (red.) Proměny polonistiky: tradice a výzvy polonistických studií. Praha, Karolinum, 2014, s. 199-208. ISBN 978-80-246-2732-8.

 • Hofmański W.: Językoznawstwo a promocja kultury polskiej poza granicami kraju. w: A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska (red.), Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2013, s. 111-119. ISBN 978-80-7465-082-6.

 • Hofmański W.: Polszczyzna a Słowianie: Wymowa a perspektywie procesu glottodydaktycznego. w: SLAVICA IUVENUM XII. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 86-93. ISBN 978-80-7368-931-5.

 • Hofmański W., Januszkiewicz M.: Zwrot lingwistyczny a postdyscyplinarność. w: I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja. Olsztyn, Zakład poligraficzny UWM, 2011, s. 244-253. ISBN 978-83-61605-52-2.

 • Hofmański W.: Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky: Český student versus pasti komunikativnosti. w: L. Janovec, E. Hájková, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Maciołek (red.), Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno, Tribun EU, 2010, s. 213-222. ISBN 978-80-7399-995-7.

 • Hofmański W.: Nauczanie słownictwa w procesie polonistycznego kształcenia osób czeskojęzycznych. w: SLAVICA IUVENUM XI. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 281-288. ISBN 978-80-7368-931-5.

Artykuły naukowe oraz recenzje:

 • Hofmański W.: Świadomość i intuicja językowa w perspektywie fenomenu interkomprehensji, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, No 4031, Slavica Wratislaviensia, 2021, nr 174, s. 123-136. https://doi.org/10.19195/0137-1150.174.10
 • Hofmański W.: Jak (z)rozumieć obcy język pokrewny? Słowiańska adaptacja „techniki siedmiu sit” (na materiale czesko-polskim), Socjolingwistyka, 2020,       nr 34, s. 215-230. PL ISSN 0208-6808 E-ISSN 25-0468.
 • Hofmański W., 2019, Polish Glottodidactics vs The Crisis in Humanities. Diagnoses and Prognoses, w: Juliana Chakrova (red.): Paisii Hilendarski University of Plovdiv – Bulgaria, Research Papers, Vol. 56, Book 1, Part A, 2018 – Languages and Literature, Plovdiv, UI Paisii Hilendarski, s. 613-623 (ISSN 0861-0029)
 • Hofmański W.: Leksykalno-komunikacyjne aspekty słowiańskiej interkomprehensji, Prace Językoznawcze, 2019, nr 21/2, s. 57-70. ISSN 1509-5304
 • Hofmański W.: Śląszczyzna w perspektywie współczesnych metod badawczych. Postępy i postulaty, Postscriptum Polonistyczne, 2019, nr 23, s. 77-87. ISSN 1898-1593.
 • Hofmański W.: Adaptacja i porozumienie. Komunikacja dwujęzyczna w Europie Środkowej, Slavia Occidentalis, 2018, nr 75/1, s. 31-42. ISSN 0081-0002
 • Hofmański W.: Ewolucja świadomości językowej Czechów po 1989 roku. Bohemistyka, 2016, nr 2, s. 169-180. ISSN 1642-9893
 • Hofmański W.: Język – tożsamość – komunikacjaSlavia Occidentalis, 2015,      nr 72/1, s. 27-38. ISSN 0081-0002
 • Hofmański W.: Pop(lingwo)kultura – lingwistyka kontaktowa jako kolaż dyscyplin. Postscriptum polonistyczne, 2015, nr 15, s. 27-44. ISSN 1898-1593.
 • Hofmański W.: Od filologii narodowej do „interpolonistyki”? Kwartalnik językoznawczy, 2012, nr 4. ISSN 2081-5441.
 • Hofmański W.: Języki w kontakcie: Fenomen słowiańskiej komunikatywności. Slavia Occidentalis, 2012, nr 69, s. 91-108. ISSN 0081-0002.
 • Hofmański W.: Kognitywne i slawistyczne aspekty glottodydaktyki: Czeski student wobec pułapek komunikatywności. Poznańskie Studia Polonistyczne, seria językoznawcza, 2012, nr 19, s. 175-187. ISSN 1233-8672.
 • Hofmański W.: R. Večerka, Jazyky v komparci. Nástin české jazykovĕdné slavistiky v mezinárodním kontekstu – recenzja. Porównania. Komparatystyka        i pisanie historii I. 2011, nr 8, s. 215-216. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: O językoznawstwie i mistycyzmie albo o powodach, dla których językoznawstwo ma ojczyznę. Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe, 2010, nr 6. ISSN 1895-4901.
 • Hofmański W.: St. Gajda (red.), Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej – recenzja. Porównania. Komparatystyka i pisanie historii I. 2010, nr 7, s. 243-244. ISSN 1733-165X.
 • Hofmański W.: Język nie-zwykły w przekładzieSlavia Occidentalis, 2010, nr 67, s. 21-29. ISSN 0081-0002.

Organizacje / stowarzyszenia:

 • Polsko-česká vědecká společnost / Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Společnost přátel Lužice [Towarzystwo Przyjaciół Łużyc z siedzibą w Pradze]
 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej        i Języka Polskiego jako Obcego

Projekty / granty: 

 • ADAM PL – Akademia Doskonalenia Adekwatności Mowy Polskiej; grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej PJP/PJP/2020/1/00005/U – kierownik.